Hoogwaardige droge en natte speciaalvoeders voor de veehouderij
Menu

Actualiteiten grondstoffenmarkt 17-03-2017

Er is weinig nieuws te melden over de grondstoffenmarkt. Aan het weerfront is het rustig. Ondanks een goede vraag naar tarwe en er wat tenders (tarwe, gerst) zijn gelopen of nog ter inschrijving liggen, blijven de granenprijzen zo goed als onveranderd.. De laatste dagen zien we de euro wat sterker worden. Daarnaast daalden deze week de sojakoersen op Chicago geleidelijk. Dat heeft lagere prijzen in de sojaproducten tot gevolg. Met een grote longpositie van de fondsen en deze lichtdalende trend is het de vraag hoe het sojacomplex zich verder zal ontwikkelen.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 11-11-2016

Afgelopen week waren er verschillende ontwikkelingen die de grondstoffenmarkt richting konden geven. Zo waren er de verkiezingen in de VS. Verondersteld werd dat een uitslag in het voordeel van Trump in het voordeel van de euro zou zijn. Tot nu toe blijkt het tegendeel waar te zijn. De dollar is sterker geworden en is verantwoordelijk voor circa 50% van de prijsstijging van sojameel in de afgelopen week. Ondanks de - wederom - ruimere cijfers van de USDA afgelopen woensdag zijn de sojanoteringen op de goederentermijnbeurs in Chicago verder gestegen. De goede soja-inzaai in Zuid-Amerika en de wereldwijd voldoende beschikbaarheid van eiwitten lijken aan de aandacht van de investeerders op de beurzen voorbij te gaan. Hoe dan ook, een en ander heeft geleid tot sojaprijzen die ongeveer een euro per 100 kg hoger liggen dan in de voorgaande week. De graanprijzen zijn de afgelopen tijd in Europa licht opgelopen, dit is met name het gevolg van logistieke aspecten.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 26-05-2016

De laatste twee weken bleef alle aandacht weer uitgaan naar de grote stijgingen in de eiwitprijzen, met de sojaprijzen op kop. De graanprijzen bleven stabiel tot licht stijgend.

Ondanks dat er weinig fundamenteel soja-nieuws in de markt kwam, werd er weer flink gekocht op de beurs op Chicago en zien we de zevende week met grote prijsstijgingen op een rij. De sojavoorraden zijn ruim, echter minder ruim dan aanvankelijk verwacht. Al met al zijn de sojaprijzen sinds begin april ruim € 13/ 100 kg gestegen

Actualiteiten grondstoffenmarkt 29-04-2016

De stijging van de sojaprijzen heeft de laatste weken fors doorgezet. Fondsen hebben door hun aankopen op de beurs in Chicago de koersen flink doen stijgen. Tussentijds waren er forse correcties. Kortom, het prijsverloop is grillig, maar wel stijgend. Is soja dan ineens schaars geworden? Nee, ondanks de schade door aanhoudende regen in Argentinië is er nog steeds ruim voldoende soja beschikbaar. Wel is er door de oogstvertraging in Zuid-Amerika momenteel meer vraag naar soja uit Noord-Amerika, waardoor de geraamde eindvoorraad aldaar zal afnemen. Het zijn momenteel de fondsen/investeerders die op de sojabeurs de stemming bepalen. Dit gecombineerd met het feit dat de inzaai in Noord-Amerika nog maar net begonnen is en we langzaam maar zeker in een ‘weermarkt’ belanden, maakt dat we de komende tijd sterke prijsbewegingen kunnen zien.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 15-04-2016

Een aantal grondstofprijzen is vrij scherp opgelopen de afgelopen week. Met name de prijzen van sojaschroot lieten een forse stijging zien. In Argentinië is al even sprake van oogstvertraging door ongunstige weersomstandigheden, waarbij intussen ook al gesproken wordt over mogelijke oogstreductie door extreme regenval.

Sojabonen
Het USDA-rapport van afgelopen week was voor sojabonen op wereldschaal eerder gunstig dan ongunstig te noemen. Echter, op de beurs in Chicago zijn de sojakoersen toch opgelopen. Dit gecombineerd met een sterke dollar resulteert in een hoger prijsniveau.

Mais
Ook de maisprijzen zijn gestegen. De afgelopen week is op een haar na het niveau bereikt waarop de EU invoerheffing invoert voor mais. Door de sterkere dollar en de hogere koers op Chicago zijn we echter weer een aantal euro’s per ton van dit heffingsniveau verwijderd.

Tarwe
Tarwe toonde zich afgelopen week nog het meest stabiel. Het grote overschot aan tarwe in de EU geeft de tarwe momenteel weinig ruimte om te stijgen, waarbij het marktsentiment in de overige grondstoffen een daling in de weg staat.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 01-04-2016

Rond de paasdagen zijn de meeste grondstofprijzen licht gestegen en in de afgelopen week weer wat gedaald. Belangrijke factor bij de prijsdaling van met name sojaschroot was de koers van de euro ten opzichte van de dollar. Deze bewoog zich van 1,1150 naar 1,1400. Een eventuele renteverhoging in de VS kan deze beweging doen keren.

Op 31 maart publiceerde de Amerikaanse overheid voorraad- en inzaaicijfers. Dit rapport was zwak voor mais en soja en neutraal voor tarwe. Met name de koersen van mais op de beurs in Chicago daalden vrij scherp. Voor de maisprijzen binnen de EU is echter niet veel prijsdaling meer te verwachten; we zijn bijna op het prijsniveau beland dat voor de import van mais een invoerheffing gaat gelden. De EU moet dit seizoen volop mais importeren om in de behoefte te voorzien. Mocht de prijs van Amerikaanse mais (referentie voor heffingssysteem) verder dalen, dan zal de importheffing een verdere prijsdaling binnen de EU blokkeren.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 04-03-2016

De sojaoogst in Brazilië verloopt voorspoedig, afgelopen week is circa 50% geoogst. De gebieden waar sprake was van droogte realiseren toch redelijke opbrengsten, waardoor de oogstramingen weer voorzichtig naar boven worden bijgesteld. Wat het daadwerkelijke cijfer ook wordt, in Brazilië is opnieuw sprake van een recordoogst.

De wachttijden van de zeeboten in de Braziliaanse havens lopen inmiddels op tot 60 dagen. In Argentinië lijkt de oogst circa twee weken te gaan vertragen als gevolg van vochtige weersomstandigheden. Beide factoren ondersteunen de prijzen van sojaschroot voor de korte termijn.

Voor de langere termijn staat de grondstoffenmarkt in het teken van een ruim aanbod.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 19-02-2016

Afgelopen week lijkt aan de daling van de tarweprijzen een einde gekomen te zijn. De prijzen stabiliseerden en noteerden aan het einde van de week bescheiden hoger dan in het begin van de week. Hoewel Egypte bekend heeft gemaakt alsnog 0,05% moederkoren te accepteren, blijft het zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant bijzonder rustig. De Euro die 2 cent verloor ten opzichte van de Dollar en de van haar dieptepunt opgeveerde ruwe olie, gaven enige steun aan de prijzen. Het is de vraag of de tarweprijzen de bodem bereikt hebben, aangezien het grote overschot aan tarwe binnen de EU nog een weg moet vinden.

De maisprijzen bleven eveneens relatief stabiel. Op de achtergrond speelt voortdurend de ruime eindvoorraad in de VS een rol. Binnen de EU is de ruimte voor prijsdalingen voor mais echter zeer beperkt; import is immers noodzakelijk en de prijzen bevinden zich niet ver boven het niveau waarop invoerheffing berekend wordt.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 05-02-2016

Hoewel er fundamenteel gezien weinig nieuwe informatie in de markt kwam, kwamen de tarweprijzen de afgelopen weken sterk onder druk te staan. Er waren geruchten over een nieuw exportregime voor granen in Rusland, uiteindelijk heeft men besloten dit onveranderd te laten. Het lijkt erop dat de wintergranen goed de winter uitkomen en men gaat steeds meer uit van een goede oogst. Het tarweverbruik in de EU stijgt echter (nog) nauwelijks, waardoor de ramingen van de eindvoorraden hoog blijven. Bij het huidige prijsniveau neemt internationaal gezien de belangstelling voor tarwe wel toe.

Ondanks de gedaalde tarweprijzen blijft het maisverbruik binnen de EU relatief hoog. Aangezien de EU dit seizoen mais moet importeren en de prijzen in oorsprong redelijk standhouden heeft mais de laatste weken niet de daling van de tarwe gevolgd. Het was alleen de zwakkere dollar die de mais in de EU een klein beetje ruimte gaf te dalen. Zoals het er nu uitziet zal de EU dit seizoen 14 miljoen ton mais moeten importeren, waarvan tot nu toe 7 miljoen ton is gerealiseerd.

Onder invloed van de zwakkere dollar en de positieve oogstverwachtingen in Zuid-Amerika zijn de sojaprijzen de afgelopen week gedaald, waarbij de directe beschikbaarheid de prijzen voor de korte termijn nog blijft ondersteunen. De Braziliaanse overheid verwacht dit jaar opnieuw een recordoogst. De meest recente raming gaat uit van een oogst van circa 100 miljoen ton. Dit is een stijging van 4,9% ten opzichte van het afgelopen seizoen. Het areaal sojabonen is echter niet gestegen; door een nieuwe type sojaboon verwacht men hogere hectareopbrengsten.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 22-01-2016

De daling van de graanprijzen heeft in de afgelopen week aanvankelijk doorgezet. De nog steeds ruime ramingen van eindvoorraden gecombineerd met de economische ontwikkelingen afgelopen week (bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van ruwe olie), hielden de graanmarkt in een mineur. De laatste dagen is de markt iets actiever geworden, waardoor de graanprijzen wat lijken te stabiliseren. Aan de andere kant is een aantal grondstoffen voor korte-termijn-levering aan de schaarse kant, waardoor bijvoorbeeld de sojameelprijzen zelfs in prijs konden stijgen.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 08-01-2016

De eerste week van het nieuwe jaar zijn de granen in prijs gedaald. De bezorgdheid over eventuele droogte in Brazilië en kou in Rusland/Oekraïne is achterhaald door verbeterde weersomstandigheden en heeft plaatsgemaakt voor het besef van een ruime aanbodsituatie.

De geringe vraag in de markt, gecombineerd met de sterk gedaalde Chinese beurzen hebben een negatief sentiment in de markt gebracht. De sojameelprijzen zijn op verdere termijn gedaald. Echter, als gevolg van vertraagde aanvoer uit Zuid-Amerika is er sprake van fysieke schaarste in de markt, waardoor de prijzen voor de korte-termijn-levering redelijk standhielden. Dit fenomeen zien we momenteel ook terug in andere grondstoffen zoals bijvoorbeeld sojahullenpellets.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 24-12-2015

De grondstoffenmarkt lijkt dit jaar als een nachtkaarsje je uit te gaan. De markt is al geruime tijd betrekkelijk rustig en is nu in de laatste twee weken vrijwel stilgevallen. Van grote prijsbewegingen is dan ook geen sprake. Een aantal grondstoffen, zoals sojameel en sojahullen, is voor directe levering in prijs opgelopen. Dit is het gevolg van wat logistieke spanning. Het verlagen van de Argentijnse exportheffing op sojabonen en sojaproducten en de grote devaluatie van de Argentijnse Peso heeft - tegen de verwachting in - nog niet tot een grote druk op de sojamarkt geleid. De prognose van de Braziliaanse sojaoogst zal naar verwachting naar beneden worden bijgesteld in verband met ongunstige weersomstandigheden.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 11-12-2015

Na een redelijk stabiele periode is de grondstoffenmarkt wat gaan dalen. Na bekendmaking van het rentebesluit van de ECB op donderdag 3 december en de uitspraken die Mario Draghi daarbij deed over economisch herstel, maakte de koers van de EUR een aardige sprong opwaarts ten opzichte van de USD. Dit gaf een aantal grondstoffen ruimte voor prijsdaling. De dalende sojameelkoersen op de beurs van Chicago aan het begin van deze week gaven de eiwitgrondstoffen een extra zetje. Het maandelijkse USDA-rapport van de Amerikaanse overheid dat afgelopen week werd gepubliceerd was vrij neutraal en heeft de markt geen nieuwe impuls gegeven.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 27-11-2015

Al enige tijd is er sprake van een vrij stabiele grondstoffenmarkt. De graanprijzen bewegen binnen een nauwe bandbreedte. Als gevolg van een ruim aanbod zijn de prijzen van sojameel wereldwijd gedaald. Door de oplopende koers van de dollar blijft de daling in euro’s echter zeer beperkt.

Na een periode van maanden is het waterpeil in de rivieren weer voldoende hoog om, qua goederenstromen, weer over een normale situatie te kunnen spreken. Er wordt echter gesproken over een mogelijk nieuwe periode van laag water.

Een van de punten waar de markt zich op concentreerde was de presidentsverkiezing in Argentinië. De winnaar, Maurico Marci, is voorstander van verlaging van de exportheffingen op granen en sojabonen. Gezien de zwakke financiële positie van het land is het de vraag of hij in staat is de verlaging van de heffingen te realiseren. Een verlaging van deze heffingen zou een impuls kunnen zijn voor wat meer leven in de grondstoffenmarkt.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 13-11-2015

De grondstoffenmarkt heeft momenteel flink te kampen met de lage waterstand in de rivieren. Voor goederen die via de Rijn naar ons land komen, bijvoorbeeld zonnepitschroot, raapzaadschroot en granen liggen de kosten voor aanvoer hierdoor fors hoger. Hierdoor wordt er veel graan via de zeehavens binnengebracht. Dit betekent dat de ruime graanvoorraden in Frankrijk en Duitsland voorlopig ruim blijven en bij voldoende water in de rivieren alsnog hun weg zullen moeten vinden.

Afgelopen week publiceerde de Amerikaanse overheid (USDA) haar novemberrapport. De voorraadsituatie in de VS werd wat ruimer ingeschat dan in het vorige rapport. In het bijzonder viel op dat de geraamde wereld-eindvoorraad van mais met 13% werd verhoogd. Toch heeft dit slechts tot een bescheiden daling van de beurzen geleid. Op de ruimere cijfers in de VS had de markt al voorgesorteerd. De grote stijging van de wereld-eindvoorraad kwam voort uit een verhoging van 24 miljoen ton in China; een volume dat in China blijft en dus geen groot effect heeft op de wereldmarkt.

De Euro is verder gedaald ten opzichte van de USD tot een niveau van rond de 1,0750. Deze valutabeweging heeft de daling van de wereldmarktprijzen in dollars (bijvoorbeeld sojameel) grotendeels gecompenseerd. De prijsniveaus in Europa zijn de laatste week dan ook redelijk stabiel gebleven.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 30-10-2015

Uitspraken van Mario Draghi (voorzitter Europese Centrale Bank) op 22 oktober hebben ertoe geleid dat de USD sterker is geworden ten opzichte van de Euro. Komende van een EUR/USD-niveau van ruim 1,14, daalde deze bijna tot 1,09 op 28 oktober. De duurdere USD werkt prijsverhogend op het grondstoffenpakket.

In verband met de goede oogstomstandigheden in de VS en de verwachte regen in droge delen van Brazilië (periode van inzaai), zijn de sojakoersen de laatste dagen gedaald. In combinatie met de duurdere USD resulteert dit in vrijwel onveranderde prijzen van sojameel in Euro’s.

Bij de granen blijft tarwe relatief duur ten opzichte van mais, zeker met het gegeven dat er dit seizoen binnen de EU een tekort is aan mais en een overschot aan tarwe. De afgelopen week liep tarwe zelfs verder in prijs op. De tegenvallende productiecijfers van mais binnen de EU leiden op dit moment nog niet tot hogere prijzen door een opstartende aanvoer van mais uit Brazilië en Oekraïne. Door deze prijsverhouding blijft het maisverbruik binnen de EU nog steeds aan de hoge kant. Er zal in de loop van het seizoen een verschuiving van mais naar tarwe moeten plaatsvinden. Het is namelijk de vraag of Brazilië en Oekraïne voldoende mais naar de EU kunnen exporteren om het tekort binnen de EU op te vangen. De markt houdt momenteel de inzaai van de tarwe in de droge delen van Rusland en Oekraïne sterk in de gaten, er wordt daar nu regen verwacht.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 16-10-2015

De grondstofprijzen zijn de afgelopen week redelijk stabiel gebleven. Afgelopen vrijdag 9 oktober publiceerde de USDA (Ministerie van Landbouw VS) een rapport waarin de ramingen van de eindvoorraden van sojabonen, mais en tarwe in de VS naar beneden zijn bijgesteld. Vooraf verwachtten de analisten echter grotere correcties, waardoor de beurzen weinig onder de indruk leken van het gepubliceerde rapport. In hetzelfde rapport werd de wereld-mais-eindvoorraad met circa 2 miljoen ton verlaagd en de wereld-tarwe-eindvoorraad met 2 miljoen ton verhoogd, waarbij de tarwesituatie al het meest ruim was. Het is opmerkelijk dat de tarweprijzen afgelopen week licht stegen ten opzichte van de maisprijzen. De mais wordt momenteel beïnvloed door oogstdruk en in de tarwe zien we een geringe verkoopbereidheid als gevolg van de relatief lage prijzen. Al met al is er nog steeds sprake van een ruime grondstoffensituatie.

De focus van de markt begint zich langzaam te verleggen naar de volgende oogsten. In een aantal gebieden in de wereld is het droog (Rusland/Oekraïne, Australië en Brazilië). Met andere woorden: de voorraden zijn ruim, maar blijft dat ook zo? Eén ding is zeker, de wereld gaat met ruime eindvoorraden het volgende seizoen in.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 02-10-2015

De grondstofprijzen waren de afgelopen week betrekkelijk stabiel. De stemming in de markt wordt momenteel met name gevoed door de ruime voorraadsituatie waar we op wereldschaal voor een aantal grondstoffen mee te maken hebben. Veel analisten verwachten nóg ruimere voorraden. Aan de andere kant zien we door mogelijke gevolgen van een El Niño (klimaatverschijnsel waarbij onder andere droogte ontstaat in Azië en Australië) stijgende prijzen van palmolie en palmpitschilfers. Verder liepen de tarweprijzen op door toenemende ongerustheid over droogte in Rusland en Oekraïne. Al met al beweegt de markt zich binnen een beperkte bandbreedte.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 18-09-2015

De grondstoffenmarkt is al geruime tijd redelijk zwak te noemen. Van grote prijsdalingen is momenteel echter geen sprake. De beschikbaarheid van grondstoffen is goed te noemen. Het wachten is nu op de maisoogst.

De Amerikaanse overheid publiceerde vrijdag 11 september haar maandelijkse rapport, waarin de ramingen van de eindvoorraden van het seizoen 2015/2016 voor sojabonen en mais in de VS naar beneden zijn bijgesteld. Opvallend was een verhoging van de raming van de wereld-eindvoorraad met 5 miljoen ton naar 226,5 miljoen ton, een record. De eerste dagen na het rapport werd de stemming in de markt echter voornamelijk gedomineerd door de verlaagde ramingen van de maisvoorraden.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 04-09-2015

De grondstoffenmarkt is nog steeds overwegend zwak te noemen. De prijzen tenderen stabiel tot dalend. Met name in de granen zien we de laatste week prijsdalingen, zeker waar het gaat om levering voor de korte termijn.

De tarweoogst in de EU blijkt groter te zijn dan aanvankelijk geraamd. Ten opzichte van de wereldmarkt bevinden de prijzen zich op een relatief hoog niveau, waardoor er beperkt geëxporteerd wordt. Afgelopen week werd slechts voor 190.000 ton aan exportcertificaten aangevraagd, waar theoretisch ruim 500.000 ton per week geëxporteerd zou kunnen worden. Gisteren verloor de EU een Egyptische tender van 170.000 ton tarwe aan Rusland. Binnen het granencomplex zijn de ogen gericht op de komende oogst van korrelmais waarbij in delen van de EU sprake is van opbrengstverliezen als gevolg van droogte.

In de eiwitgrondstoffen acteert sojaschroot de laatste week vrij stabiel en zijn raapzaadschroot en zonnepitschrootpellets vanaf een relatief hoog niveau gaan dalen.

Algemeen gesproken spelen economische factoren, zoals de afnemende groei in China en de ontwikkelingen op de valutamarkten een belangrijke rol in de prijsontwikkelingen.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 20-08-2015

De grondstoffenmarkt tendeert de laatste week relatief zwak.

Voorafgaand aan publicatie van het meest recente rapport van de Amerikaanse overheid (USDA-rapport 12 augustus) lieten de goederenbeurzen scherpe stijgingen zien. Marktanalisten verwachtten een verdere verkleining van de geprognotiseerde eindvoorraden voor het seizoen 2015/2016. De USDA kwam echter met verrassend ruimere cijfers voor sojabonen en mais, met name veroorzaakt door hogere hectareopbrengsten. De beurzen reageerden onmiddellijk met forse koersdalingen.

In Centraal- en Oost-Europa heeft de droogte van de afgelopen periode een kleinere maisoogst tot gevolg. Daar waar de laatste week regen is gevallen kwam deze voor een goede opbrengst waarschijnlijk te laat. De EU zal het komende seizoen mais moeten importeren. Hier staat tegenover dat de tarweoogst groter blijkt te zijn dan in de laatste oogstramingen werd voorspeld.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 06-08-2015

De grondstoffenmarkt is de laatste week iets aan het stabiliseren. De graanoogst is in volle gang maar van ‘oogstdruk’ is dit seizoen vrijwel geen sprake. In delen van Europa maakt men zich zorgen over de droogte van de afgelopen maand, waar met name de mais onder lijdt. Bij de eiwitgrondstoffen zien we raapzaadschroot stijgen. Sojaschroot laat na een betrekkelijk stabiele week een prijsdaling zien. De valutamarkt blijft heeft de afgelopen week prijsverhogend gewerkt. Momenteel noteert de euro/dollar 1,0930

Actualiteiten grondstoffenmarkt 24-07-2015

Grondstoffenmarkt volop in beweging
Na een grote stijging in de laatste maand zijn de noteringen van de granen onder aanvoering van de oogstverwachting in Noord-Amerika weer iets gedaald. Dit vertaalt zich ook voor Europa in lagere graanprijzen. De wisselende verwachtingen van de Europese graanoogst in combinatie met de onrust rond Griekenland en de blokkades in Frankrijk leiden tot een onzekere markt. Ten aanzien van de sojamarkt kan gemeld worden dat weliswaar de noteringen op Chicago de laatste week licht zijn gedaald, maar door het zwakker worden van de Euro ten opzichte van de Dollar wordt dit grotendeels tenietgedaan voor de Europese koper. Al met al wordt het minder een weermarkt en zijn het de oogstverwachtingen in combinatie met de politieke onrust die de markt gaan bepalen. Hierdoor geeft de markt geen duidelijke tendens aan.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 10-07-2015

We bevinden ons in een weermarkt, maar ook politieke en economische zaken hebben hun effect. Van invloed zijn bijvoorbeeld de droogte in de Canadese Plains, te veel regen in de Corn Belt, de Griekse tragedie, beursperikelen in China en de komende USDA-cijfers. Het gevolg zijn forse prijsbewegingen naar boven én beneden, waarbij de balans toch lijkt door te slaan naar wat hogere prijzen. De euro/dollar lijkt momenteel richting de 1.12 te stijgen.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 26-06-2015

De grondstoffenmarkt is de laatste dagen sterk in beweging. Met name de prijzen van granen en soja zijn in een tijdsbestek van een paar dagen sterk gestegen. Langzaam maar zeker beginnen de ongunstige weerberichten in de VS en Europa nervositeit op de beurzen te veroorzaken. De prijsstijgingen worden momenteel versterkt door de Euro die ten opzichte van de Dollar aan kracht verliest als gevolg van een eventuele Grexit.

De directe beschikbaarheid van goederen zal naar verwachting de komende week verbeteren. De buffers in de markt zijn de afgelopen weken gereduceerd onder andere door stakingen in Argentinië.

De komende weken worden bijzonder belangrijk voor de richting van de prijzen van de grondstoffen. De valutamarkt kijkt met spanning naar Griekenland. De graanmarkt kijkt met spanning naar weersvoorspellingen en oogstramingen.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 15-06-2015

De graanprijzen liepen de afgelopen weken op na berichten over de verslechterende conditie van de tarwe in de VS en over droge gebieden in Europa en Rusland. Afgelopen woensdag publiceerde de Amerikaanse overheid cijfers. Met name voor de komende tarweoogst in de VS wordt een ruimer plaatje geprognosticeerd dan eerdere verwachtingen. De beurzen reageerden hierop met scherpe dalingen van de tarwenoteringen. Voor soja en mais waren de cijfers redelijk neutraal, echter ook deze koersen zagen we de laatste dagen dalen.

Wereldwijd is er momenteel een grote vraag naar sojameel, waarbij de stakingen in Argentinië voor twee weken achterstand in de productie en logistiek hebben gezorgd. De stakingen zijn al even achter de rug, maar de productieachterstand zal nog even voelbaar blijven in de markt. De prijzen voor soja voor de korte termijn worden dan ook relatief ondersteund. De prijzen voor de voor de langere termijn zijn eerder aan de zwakke kant als gevolg van groeiende sojaoogsten en -voorraden.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 29-05-2015

De grondstoffenmarkt staat momenteel in het teken van een beperkte beschikbaarheid van een aantal grondstoffen op de korte termijn, waarbij de marktvraag naar direct leverbare goederen blijft bestaan. De andere kant van de medaille is een naar verwachting gunstige grondstoffensituatie op de lange termijn.

Argentinië heeft momenteel te kampen met stakingen, wat de aanvoer van grondstoffen als sojaschroot en sojahullen richting Europa vertraagt. Dit veroorzaakt met name voor korte-termijn-posities oplopende prijzen. Raapzaadschroot zal tot en met juli duur blijven vanwege de minimale productie van de oliefabrieken.

Voor de langere termijn zijn de vooruitzichten nog zeer gunstig. Er is voldoende ingezaaid en de gewascondities zijn goed. De stemming wordt momenteel sterk bepaald door het weer. De komende tijd hebben we goede weersomstandigheden nodig om de oogstverwachtingen te zien verwezenlijken. De afgelopen week zagen we de prijzen van met name granen kortstondig stijgen door berichten over droogte in Rusland en teveel regen in de VS (tarwegebieden). Toen de situatie in Rusland en de VS verbeterde corrigeerden de prijzen zich al snel weer: een typische weermarkt.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 15-05-2015

In de grondstoffenmarkt zien we momenteel dat de meeste grondstoffen licht in prijs dalen. De markt wordt hierin gevoed door verbeterende gewascondities en oogstprognoses. De Amerikaanse overheid publiceerde haar eerste prognoses voor het seizoen 2015/2016 en kwam met ruimere cijfers dan de analisten hadden geraamd. Zeker voor soja heeft dat tot een behoorlijke daling van de beursnoteringen geleid. De Euro won weer wat terrein ten opzichte van de Dollar. Dit heeft een dalend effect op de grondstofprijzen in Europa. Raapzaadschroot blijft voorlopig bijzonder prijshoudend door de geringe beschikbaarheid; een situatie die tot juli lijkt aan te houden.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 01-05-2015

Afgelopen week zijn de prijzen van tarwe, mais en sojaschroot gedaald. De gerstprijzen bleven relatief stabiel. Door de juiste weersomstandigheden op het noordelijk halfrond zijn de vooruitzichten met betrekking tot de komende oogst aan het verbeteren. De komende weken zijn cruciaal voor een goede gewasontwikkeling. Berichten over Rusland waar men overweegt te stoppen met de exportheffing voor tarwe en de goede oogstprogressie in Zuid-Amerika hebben verder bijgedragen aan de ‘flauwe stemming’ in de grondstoffenmarkt. Een en ander heeft geleid tot koersdalingen, zowel in Chicago als op de Europese Matif.

De koers van de EUR-USD heeft een prijsdrukkend effect gehad op de grondstoffenmarkt in Europa. Door een tegenvallend consumentenvertrouwen in de VS wist de euro weer terrein te winnen. Na een periode van weken waarin de euro bewoog tussen USD 1,05 en USD 1,10 brak de euro door naar een niveau van USD 1,125.

Ten opzichte van sojaschroot blijven raapzaadschroot en zonnebloempitschroot voorlopig relatief prijshoudend.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 17-04-2015

Afgelopen week waren de prijzen van de meeste grondstoffen stabiel tot licht dalend. Op 9 april publiceerde de Amerikaanse overheid haar maandrapport met ramingen van de eindvoorraden. Deze cijfers lagen redelijk in lijn met de verwachtingen van analisten. De eindvoorraad van de sojabonen in de VS (seizoen ’14/’15) werd iets naar beneden bijgesteld en de wereld-eindvoorraad mais werd met drie miljoen ton verruimd.

Aangezien het exporttempo van soja uit de VS wat terugloopt, daalden de beurskoersen. In de prijzen in Europa was dit slechts beperkt merkbaar doordat de USD op hetzelfde moment sterker werd ten opzichte van de EUR. De koersen van tarwe liepen eind vorige week op vanwege droogte in de VS. Na het weekend daalden deze echter weer even hard na voldoende regen in de juiste gebieden. Wereldwijd is er een groot aanbod van soja en granen, waarbij de vooruitzichten voor de komende oogst op dit moment gunstig zijn.

In de loop van afgelopen week daalden de prijzen van sojaschroot en tarwe licht. De prijzen van mais en gerst hielden redelijk stand. Raapzaadschroot en zonnepitschroot zijn momenteel prijshoudend tot stijgend.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 03-04-2015

Afgelopen dinsdag publiceerde de Amerikaanse overheid voorraadcijfers en inzaaiprognoses van onder andere sojabonen, mais en tarwe. Dit waren cijfers waar de markt lang naar had uitgekeken. Over het algemeen lagen de cijfers redelijk in lijn met de voorspellingen van analisten. Het verwachte areaal sojabonen in de VS was licht lager dan door analisten was voorspeld. Er wordt echter nog steeds een record-inzaai verwacht. Bij mais was zowel de voorraad als de inzaaiprognose hoger dan verwacht. Na publicatie van het rapport stegen de Chicago-koersen van soja en daalden de koersen van mais en tarwe. Tegelijkertijd daalde de Euro ten opzichte van de Dollar, waardoor met name de sojaprijzen in het begin van de week vrij scherp in prijs stegen. Later in de week kwam er zowel voor de valuta als voor de sojakoersen op de beurs in Chicago weer een correctie waardoor de prijzen (in Euro’s) weer licht konden dalen. Afgelopen week bleven mais en tarwe in Europa aanvankelijk stabiel tot dalend en stegen tegen het einde van de week. Met name de grote export van tarwe en gerst vanuit de EU blijft een grote prijsondersteunende factor in de graanmarkt.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 20-03-2015

De afgelopen week waren er weinig grote veranderingen in de prijzen van de meeste grondstoffen. De graanprijzen zijn in de loop van de week wat opgelopen. De koers van de EUR/USD blijft momenteel een onzekere factor die van grote invloed is op de grondstoffenmarkt. Op het moment van schrijven noteert de EUR/USD rond $ 1,0650, waarbij in de voorgaande dagen de koers rond $ 1,05 lag en zich op enig moment heel even richting $ 1,10 bewoog.

De komende maanden blijft de vraag naar EU-granen voor levering groot, zowel binnen Europa als vanuit derde landen. Met name de export naar derde landen wordt sterk gestimuleerd door de zwakke koers van de EUR/USD. De eerste geluiden over droogte in Noord-Amerika en delen van Rusland sijpelden afgelopen week door de markt. Zowel voor de oude als voor de nieuwe oogst begon dit de stemming in de graanmarkt enigszins te beïnvloeden.

Afhankelijk van de herkomst kent mais momenteel grote prijsverschillen. Bij de huidige EUR/USD is het voor mais vanuit Oekraïne moeilijk te concurreren met de Franse mais, terwijl in de balansen wel degelijk rekening werd gehouden met maisimport door de EU. Een koersbeweging van de EUR/USD richting bijvoorbeeld $ 1,12 of een daling van de wereldmarktprijzen kan deze verhouding weer in een ander licht plaatsen.
De wereldvoorraden van granen en sojabonen zijn ruim. De ramingen voor het komende seizoen zijn op dit moment van dien aard dat ook het komende seizoen geen tekorten verwacht worden.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 06-03-2015

De afgelopen week is de euro verder gedaald tot een niveau onder USD 1,10 op het moment van schrijven. Desondanks zijn, voor de meeste grondstoffen, de prijsniveaus in euro’s licht gedaald ten opzichte van de voorgaande week.

In de prognoses is steeds uitgegaan van de noodzaak van import van mais door de EU, om aan het eind van het huidige seizoen over voldoende mais te blijven beschikken. Nu de euro zoveel aan waarde heeft verloren, is de EU een goedkope leverancier van mais geworden voor exportbestemmingen en wordt mais uit bijvoorbeeld Oekraïne relatief duur om te importeren. Deze ontwikkeling zien we terug in gisteren gepubliceerde import- en exportcijfers. De EU blijkt momenteel meer mais te exporteren dan te importeren. Hier staat tegenover dat het prijsniveau wereldwijd wellicht zou kunnen dalen, omdat het bij de huidige prijsverhoudingen bijvoorbeeld voor de VS moeilijk zal worden om mais te exporteren.

De tarwemarkt is heel licht gedaald; het Verenigd Koninkrijk beschikt nog over een redelijke tarwevoorraad. Deze voorraad begint nu enigszins op de prijzen in Noordwest-Europa te drukken. Echter binnen de EU blijft de tarweprijs behoorlijk gesteund door de voortdurende vraag naar goederen voor levering korte termijn en de grote exportvraag. Over het geheel gezien heeft de EU voldoende tarwe beschikbaar om aan de vraag te voldoen.

De sojamarkt werd aanvankelijk stevig gesteund door de truckers-staking in Brazilië, waardoor een langer aanhoudende vraag naar soja uit de VS en vertraagde export vanuit Zuid-Amerika gevreesd werd. Nadat de blokkades opgeheven zijn ontspande de sojamarkt en zijn de prijsniveaus weer gedaald. In de basis is de sojamarkt een markt met zeer ruime prognoses wat betreft beschikbaarheid voor dit seizoen, maar ook voor het volgende seizoen. Voor de korte termijn zal de stemming voornamelijk bepaald worden door de mate en het tempo waarin, de grote oogst in Zuid-Amerika verscheept wordt.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 23-02-2015

Op 10 februari maakte de USDA (ministerie van landbouw VS) in haar maandelijkse rapport de meest recente ramingen van de eindvoorraden van het seizoen 2014/2015 bekend. Dit rapport liet geen grote verschillen zien met het vorige rapport en heeft ook weinig effect gehad op de beurzen. Het enige opvallende was de eindvoorraad van de sojabonen in de VS. Deze werd lager geraamd dan de analisten hadden ingeschat. Er is overigens nog steeds sprake van een ruime eindvoorraad. Op wereldschaal werden de eindvoorraden van tarwe en mais ruimer ingeschat en van sojabonen iets lager. Met name in Brazilië lijkt minder geoogst te worden dan aanvankelijk werd geraamd; dit is echter nog steeds beduidend meer dan in het recordjaar 2014.

De sojaoogst in Brazilië is gestart, maar loopt achter bij de gemiddelde jaren. Aanvankelijk heeft het gewas in de vroege-oogst-gebieden te weinig regen gehad en momenteel wordt de oogst gehinderd door het slechte weer. Ook de verschepingen vanuit de havens ondervinden hinder van het slechte weer. Door deze vertraging in Zuid-Amerika houdt de vraag naar Noord-Amerikaanse soja aan. Op termijn wordt voor de soja een ruime voorraadsituatie verwacht.

De maisprijzen zijn de laatste twee maanden bijzonder stabiel. Tarwe is onderhevig aan lichte prijsschommelingen en beweegt zich binnen een beperkte bandbreedte. De vraag naar Europese tarwe en gerst vanuit derde landen blijft onverminderd groot. In principe moeten in de EU voldoende volumes beschikbaar zijn om de exportmarkt te bedienen, maar de constante vraag blijft de prijsniveaus ondersteunen.

De euro bleef de afgelopen weken rond $ 1,1350 bewegen en heeft sinds de vorige nieuwsbrief geen grote prijsschommelingen veroorzaakt. In verband met het Chinese Nieuwjaar is er op de wereldgrondstoffenmarkt momenteel minder activiteit.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 06-02-2015

De fysieke grondstoffenmarkt was de afgelopen week betrekkelijk rustig, de goederentermijnbeurzen daarentegen lieten stevige fluctuaties zien. De Euro heeft zich ten opzichte van de Amerikaanse Dollar weer iets hersteld. Het dieptepunt van de Euro lag rond $ 1,11 waarop een geleidelijk herstel volgde tot een niveau net onder $ 1,15 op het moment van schrijven.

De prijzen van sojameel zijn de afgelopen week gedaald ten opzichte van de voorgaande week. De beschikbaarheid van sojameel is momenteel goed en de naderende oogst lijkt de verkopers in Zuid-Amerika te motiveren hun goederen uit de oude oogst te verkopen. Het zal nog ongeveer anderhalve maand duren voor de oogst aldaar volop van start gaat. Op lange termijn worden verder stijgende wereldvoorraden verwacht.

De prijzen van gerst en tarwe waren begin deze week lager, waarna de prijzen in de loop van de week zich licht herstelden. De prijzen van genoemde granen worden gesteund door de bijzonder grote export vanuit de EU naar onder andere Egypte en Saoedi-Arabië. Verder zijn de zorgen over winterschade in de tarwe in Rusland en Oekraïne nog niet van de baan. Mais bleef deze week stabiel. Vanuit de Zwarte Zee wordt momenteel veel mais naar West-Europa verscheept.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 23-01-2015

Afbeelding: Koersontwikkeling Euro
Koersontwikkeling EUR/USD vanaf 2010 (per 23-01-2015)

Grondstofprijzen ondersteund door zwakke Euro
In het vorige bericht maakten we al melding van het belang van de EUR/USD koers voor de huidige ontwikkeling van de grondstofprijzen. Afgelopen week heeft de EUR/USD niveaus van rond de USD 1,15 laten zien, waarbij de onzekerheid in de markt toenam. Donderdag 22 januari maakte de ECB bekend welke maatregelen zij zal nemen om de economie in de Eurozone te steunen. De Euro is na de bekendmaking van de maatregelen weer verder gedaald. De grafiek laat de ontwikkeling zien van de EUR/USD over de afgelopen vijf jaar. Naast het beoordelen van de fundamentele factoren in de grondstoffenmarkt (vraag/aanbod), weegt de ontwikkeling van de EUR/USD op dit moment zwaar mee. Een daling van de waarde van de Euro ten opzichte van de Dollar resulteert in hogere grondstofprijzen in Europa.

De grondstoffenmarkt begint zich meer en meer te focussen op de naderende oogst in Zuid-Amerika en de inzaai- en oogstverwachtingen op het noordelijk halfrond. Voor sojabonen worden zowel in Brazilië als in Argentinië opnieuw recordoogsten verwacht. Voor Brazilië verwacht men een oogst van circa 95 miljoen ton sojabonen. Dat is 9 miljoen ton meer dan in 2014, wat eveneens een recordoogst was. Voor het komende seizoen wordt een iets kleinere oogst in de VS verwacht. Desondanks raamt men voor 2015/2016 een grotere eindvoorraad dan de toch al grote geraamde eindvoorraad van dit seizoen. De komende paar maanden zullen de eiwitprijzen nog steun kunnen vinden door de fysieke beschikbaarheid van sojameel.

In de tarwemarkt zien we een grote vraag naar EU-tarwe, waarbij de tarweprijs in dollars gedaald is. De beurs in Chicago heeft een forse daling laten zien. Belangrijk element in de verdere prijsontwikkeling van de tarwe is hoe de wintertarwe uit de winter komt. In Oost-Europa ligt niet overal voldoende sneeuw om de tarwe tegen een eventuele vorstperiode te beschermen. Uit Oost-Europa wordt momenteel vrij veel mais geëxporteerd naar derde landen (landen die geen lid zijn van de Europese Unie), hetgeen ten koste gaat van de beschikbare EU-voorraden. Aan de andere kant zien we import van Oekraïense mais in West-Europa. Oekraïne heeft tot op heden circa 30% van de voor export beschikbare mais geëxporteerd.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 09-01-2015

Afbeelding: Koersontwikkeling EUR USD vanaf 2010 (per 08-01-2015)
Koersontwikkeling EUR/USD vanaf 2010 (per 08-01-2015

De grondstoffenmarkt ziet zich bij de start van het nieuwe jaar onmiddellijk geconfronteerd met een fors stijgende dollar. Los van alle overige factoren werkt een sterker wordende dollar prijsopdrijvend voor de importgrondstoffen in de EU. Ook een product als tarwe, waarvan de EU exporteur is, wordt in prijs ondersteund door een sterkere dollar daar de EU-tarwe ten opzichte van andere exporteurs aantrekkelijk wordt.

In de tarwemarkt valt op dat de koersontwikkeling van tarwe in de VS (beurs Chicago) de laatste tijd fors gedaald is, terwijl de Matif (beurs Parijs) voor tarwe de laatste weken stabiel tot stijgend heeft geacteerd. Voor een belangrijk deel is dit te verklaren uit bovengenoemd valutaeffect. Rusland zal per 1 februari 2015 een exportheffing voor tarwe invoeren, waarmee men de export probeert te beperken. In januari trachten exporteurs maximaal tarwe uit te voeren. Naar verwachting zal 2-3 miljoen ton minder tarwe uit Rusland geëxporteerd gaan worden, welke in de huidige prijsverhoudingen mogelijk ten laste komen van de tarwevoorraden in de EU. De maisprijzen zijn beland op een niveau waarop we weer in toenemende mate import van mais uit Oekraïne zien ontstaan.

De sojamarkt richt haar blik op de oogst in Zuid-Amerika en daarnaast langzamerhand ook op de inzaaiplannen van de Noord-Amerikaanse boeren. Er wordt uitgegaan van een nieuwe recordoogst in Brazilië, waar de condities, op enkele droogtegebieden na, goed zijn. In dollars is sojaschroot de laatste tijd vrij stabiel, maar door de valutakoers en de beschikbaarheid voor de zeer korte termijn zijn de prijzen opgelopen. Maandag 12 januari verschijnt het eerstvolgende rapport van de USDA (Ministerie van Landbouw VS).

Actualiteiten grondstoffenmarkt 19-12-2014

De grondstoffenmarkt werd de afgelopen week geconfronteerd met een scherpe stijging van met name de prijs van tarwe. De Matif-tarwe liep in slechts enkele dagen tijd scherp op, waarbij met name de geruchten over export-belemmerende maatregelen in Rusland als onderliggende oorzaak werd genoemd. Naast Russische maatregelen voor exportbeperking van tarwe, vreest men ook voor maatregelen ten aanzien van andere producten als raapzaad en zonnepitten. In het kielzog van de tarwe stijgen ook de prijzen van gerst en graan-gerelateerde grondstoffen als tarwegriespellets.

Het voorraadrapport van de USDA (Min. v Landbouw VS) van 10 december, bracht de beurzen, en dientengevolge de grondstofprijzen, zeer kortstondig in beweging. Met name de ruimere wereld-eindvoorraad van de tarwe was opvallend, de overige cijfers waren redelijk in lijn met wat de analisten verwachtten. Aanvankelijk resulteerden de cijfers in koersdalingen, echter de volgende dag werd de stijgende lijn toch opnieuw opgepakt.

Sterk dollar-gerelateerde grondstoffen, zoals sojaschroot, worden nu in prijs ondersteund door de zwakke euro/dollar die op het moment van schrijven van dit stuk tot onder de EUR 1,23 is gedaald. Algemeen gesproken is de grondstoffenhandel momenteel weinig actief en lijkt langzamerhand de boeken van 2014 te sluiten.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 28-11-2014

De grondstoffenmarkt is momenteel betrekkelijk afwachtend. De prijzen worden momenteel als hoog ervaren. Vanwege vogelgriep is de behoefte aan grondstoffen onzeker. Dit werkt remmend op de activiteiten in de markt.

De prijzen van gerst en tarwe zijn in Europa iets verder opgelopen. Er wordt voertarwe vanuit Frankrijk geëxporteerd naar Zuid-Korea en de VS, waardoor de vraag naar voertarwe uit het binnenland groot is. Factoren die verder de prijzen stevig ondersteunen zijn logistiek, veel korte termijn-vraag en matige verkoopbereidheid van graanproducenten. De maisprijzen zijn op een niveau gekomen waarbij - in elk geval in Zuid-Europa - alweer import vanuit de Zwarte Zee plaatsvindt. Mais is momenteel het goedkoopste graan en gezien de importen die plaatsvinden zullen deze prijzen niet zo makkelijk veel verder stijgen. De prijsverhouding mais-tarwe is de laatste weken veranderd, waardoor binnen Europa mogelijk een verschuiving van tarwe naar mais ontstaat.

De sojamarkt heeft een aardige daling doorgemaakt, maar is de laatste week toch weer opgelopen. Met name ‘technische’ activiteiten op de beurzen liggen hieraan ten grondslag. De oogst in de VS is inmiddels binnen. In Zuid-Amerika is voldoende regen gevallen, waardoor men begin deze week in Brazilië kon melden dat 76% van het areaal ingezaaid was. Daarmee ligt Brazilië in principe op schema, maar een deel van die 76% later is ingezaaid dan andere jaren. Hierdoor verwacht men de oogst 15-20 dagen later dan normaal. Een prijsondersteunende factor is dat Argentijnse boeren opnieuw terughoudend zijn met het verkopen van hun sojabonen. Hierdoor is de beschikbaarheid van sojameel in Argentinië de laatste weken afgenomen.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 14-11-2014

In onze vorige digitale nieuwsbrief gaven wij een opsomming van factoren die de afgelopen periode een forse stijging van de grondstofprijzen hebben veroorzaakt, terwijl voor wat betreft soja in de VS de grootste oogst ooit binnen komt. De afgelopen twee weken is in deze situatie weinig verandering gekomen. Het prijsverloop in de grondstoffenmarkt is nog steeds grillig, waarbij nog steeds sprake is van prijsstijgingen.

Maandag 10 november verscheen het periodieke rapport van de USDA (ministerie van landbouw van de VS) met ramingen van oogsten en voorraden van onder andere granen en sojabonen. De ramingen van de eindvoorraden van tarwe en mais in de VS zijn naar beneden bijgesteld. Wereldwijd zijn de ramingen van de voorraden licht verhoogd. Voor sojabonen is de raming van de voorraad in de VS gelijk gebleven, wereldwijd is die licht gedaald. Het rapport heeft de markt geen impuls gegeven voor een andere richting. Aanvankelijk daalden de sojakoersen na het verschijnen van het rapport, echter in de loop van de week hebben de prijsopdrijvende factoren (zie nieuwsbrief van 30 oktober) het opnieuw gewonnen en liepen de prijzen weer op.

Twee punten die op dit moment het vermelden waard zijn. 

  • De afgelopen periode waren de maisprijzen in de EU wereldwijd het laagst. Hierdoor ontstond een EU-importheffing voor mais. Intussen liggen de maisprijzen binnen de EU op het wereldniveau en is de importheffing komen te vervallen. De deur staat weer open voor mais uit bijvoorbeeld Oekraïne, wat het aanbod ten goede komt. 
  • De sojaprijzen in de VS zijn zo hoog opgelopen dat er geruchten gaan dat sojameel vanuit Argentinië naar de VS verscheept gaat worden. Op dit moment wordt de stemming op de beurs in Chicago redelijk bepaald door het al dan niet doorgaan van deze leveringen.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 30-10-2014

De grondstofprijzen zijn afgelopen week sterk gestegen. Met name sojaschroot heeft een bijzonder scherpe stijging doorgemaakt. In de VS is intussen 70% van de sojaoogst binnen, dit is 6% minder dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Terwijl de grootste sojaoogst ooit in de VS geoogst wordt, zijn de koersen van soja nu in één week met USD 50,- per ton gestegen. Deze tegenstijdigheid wordt door een complex aan factoren veroorzaakt, te weten:

  • De VS heeft enorme exportverplichtingen in sojameel.
  • De sojaoogst is vrij laat en er was geen voorraad oude oogst meer, met andere woorden: het logistieke systeem (‘de pijplijn’) is leeg.
  • Weinig verkoopbereidheid onder sojaboeren op het lage prijsniveau en gedurende de prijsstijging.
  • De handel en de beursfondsen hadden shortposities op Chicago. Dit houdt in dat men tijdens de daling soja heeft verkocht zonder zich in te dekken. Toen de koersen gingen stijgen wilde men zich massaal indekken, met als gevolg een grote vraag.
  • Door droogte in delen van Brazilië loopt de sojabonen-inzaai achter op schema. Hierdoor zal de oogst daar later zijn, wat de vraag naar soja uit de VS de komende maanden vergroot.

Er zijn diverse factoren die juist pleiten voor lagere prijzen. Zo ramen analisten voor dit seizoen recordhoge eindvoorraden. Maar doordat dit geen nieuwe informatie voor de markt is, hebben deze factoren nu geen invloed meer op de richting waarin de markt zich beweegt.

De graanprijzen zijn eveneens verder opgelopen. Eigenlijk spelen met betrekking tot de graanmarkt in Europa vergelijkbare factoren een rol als waar de sojamarkt in de VS mee te maken heeft. De prijzen van bijproducten zijn de laatste weken redelijk stabiel gebleven. Wel zijn de prijzen van eiwitgrondstoffen als raapzaadschroot en zonnebloempitschroot opgelopen in navolging van de prijs van sojameel.

Actualiteiten grondstoffenmarkt 16-10-2014

De graanprijzen zijn de laatste weken weer wat opgelopen. De tarweprijzen in Europa zijn in verhouding tot de rest van de wereld laag, waardoor er veel exportvraag ontstaat. Het regenachtige weer in met name Frankrijk speelt de maisoogst parten. De trage maisoogst, gecombineerd met de grote vraag naar logistiek, houdt de prijzen voor direct leverbare korrelmais nog steeds op een wat hoger peil.

De prijzen voor sojaschroot en raapzaadschroot zijn gedaald. Momenteel zijn de prijzen, met name op termijn, redelijk prijshoudend als gevolg van de trage sojaoogst in de VS enerzijds en de relatief ongunstige inzaaiomstandigheden in Brazilië anderzijds. Wel liggen de prijsniveaus op langere termijn in absolute zin op een duidelijk lager prijsniveau dan voor direct beschikbare goederen. Een brand in een Duitse oliefabriek zorgde enkele weken geleden voor een korte opleving van de prijzen van raapzaadschroot en zonnebloempitschroot. Inmiddels is deze markt weer wat tot rust gekomen.

De USDA (Ministerie van Landbouw VS) heeft 10 oktober een nieuw rapport gepubliceerd over de oogstverwachtingen en voorraden van granen en oliezaden. De USDA gaat voor het seizoen 2014-2015 uit van grote eindvoorraden, zowel in de VS als wereldwijd.

Contact

Parallelweg 9-11
6942 EJ Didam
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T +31 (0)316-293966
F +31 (0)316-293967
E info@ar-coproducten.nl
KvK-nummer: 9095380

Bereken de route